Česky Slovensky Pravidla ke staření v PDF

Pravidla hry (CZ)

 

Videonávod

Nebaví vás čtení papírových pravidel, nebo se chcete podívat na ukázkovou partii hry Evoluce?  Klikněte a přehrajte si VIDEONÁVOD. Sledování vám nezabere více než 15 minut. Ostatní mohou číst dále....

------------------------------

Naše planeta je obydlena úctyhodným množstvím rozličných forem života. Rozdíly plynoucí z úsilí o zachování existence, při kterém každý živočišný druh uplatňoval odlišný přístup pro přežití, vysvětluje evoluční teorie. Některé druhy se adaptovaly na potravu pocházející z dříve nevhodných zdrojů, jiné získaly výhodu tím, že se naučily účinně bránit predátorům. Další se přemístily do prostředí, kde mohly přežít jen ony. V různých skupinách živočichů docházelo k dalším přizpůsobením. Například u dinosaurů, ptáků a savců se vyvinula schopnost létat nezávisle na sobě. Veškeré adaptace, které evoluce „vynalezla“, se mezi sebou různě kombinovaly a procházely přirozeným výběrem. Během tohoto procesu některé druhy zanikly a jiné na planetě zůstaly dodnes.

Ve hře Evoluce jste právě vy tím, kdo kombinuje různé vlastnosti (rysy) živočichů, pěstujete svou vlastní populaci a přitom řešíte neustále se měnící přísun potravy. Vaše populace může zápasit o přežití s pomocí správného počtu živočichů, ziskem nových užitečných rysů a bojem s ostatními hráči, a na konci hry může ovládnout celou planetu!

Cíl hry

Vítězem se na konci hry stane hráč s největším součtem vítězných bodů. Body hráči získají za všechny přeživší živočichy a jejich vlastnosti.

Příprava hry

Důkladně promíchejte celý balíček karet. Každý hráč dostane z balíčku 6 karet, které si ponechá ve své ruce. Zbývající karty položte doprostřed stolu symbolem nahoru, kde vytvoří dobírací hromádku. Nedaleko karet položte žetony potravy: červené (potravní banka), modré (potrava navíc) a žluté (tuk), které dohromady tvoří společnou zásobu. Poté každý hráč jedenkrát hodí kostkou. Hráč, který hodil nejvyšší číslo, zahajuje hru.

Kolo hry

Každé kolo hry se skládá ze čtyř fází:

 • fáze vývoje
 • fáze určení potravní banky
 • fáze krmení
 • fáze vyhynutí a dobrání karet

Během každé fáze se hráči střídají ve směru hodinových ručiček. Začíná první hráč. V průběhu fáze vývoje a krmení lze hrát více akcí, ale vždy pouze jednu, když se hráč dostane na řadu. Pak musí počkat, než na něj opět přijde řada. Hráč, který nemůže nebo nechce hrát další akci vývoje nebo krmení, je vynechán.

Fáze vývoje

Během této fáze můžete vykládat karty z ruky před sebe na stůl. Každou kartu lze využít buď jako živočicha (v tom případě je karta otočena stranou se symbolem nahoru), nebo jako rys pro některého dříve vyloženého živočicha (karta je otočena symbolem dolů). Karty rysů je třeba zasunout pod kartu živočicha, kterému tento rys chcete přiřadit. V případě některých karet se může jednat o dvojici živočichů (například Spolupráce). Na některých kartách jsou uvedené dva rysy, jeden nahoře a druhý (například Masožravec) dole na kartě. Při vykládání této karty je třeba se rozhodnout, který z obou rysů využijete. Pruh s názvem rysu by měl zůstat po zasunutí karty pod živočicha viditelný. Výběr natočení karty (i vylepšovaného živočicha) jsou konečné. Později v průběhu hry nelze výběr měnit, kartu přesunovat nebo se rozhodnout pro druhý rys. Některé karty (například Komunikace) lze využít pouze ve spojení se dvěma živočichy. Vazba je na kartách naznačena červenými šipkami. Kartu položíte mezi oba živočichy a tím mezi nimi vytvoříte spojení. Poté, co zahrajete zvolenou kartu z ruky, pokračují ve hře ostatní podle směru hodinových ručiček. Když na vás znovu přijde řada, můžete vyložit nového živočicha nebo rys.
Pokud nechcete hrát nového živočicha ani ke stávajícím živočichům přidat nový rys, můžete říct: „Stojím“. Tahu se musíte vzdát i v případě, že už nemáte další karty, které byste mohli hrát. Jakmile se jednou vzdáte tahu, nemůžete do konce fáze vývoje hrát další karty. Hráči se střídají ve vykládání karet tak dlouho, dokud se všichni postupně nevzdají dalšího tahu.

Fáze určení potravní banky

Nyní je třeba určit množství potravy, které bude v tomto kole dostupné. Potrava se určuje kostkou a výpočet závisí na počtu hráčů:

 • 2 hráči - výsledek jednoho hodu kostkou + 2
 • 3 hráči - součet dvou hodů kostkou
 • 4 hráči - součet dvou hodů kostkou + 2

Určený hráč hodí kostkou (jednou nebo dvakrát). Podle výsledku hodu hráči přesunou doprostřed stolu příslušný počet červených žetonů ze zásoby. Ty budou pro danou fázi představovat potravní banku.

Fáze krmení

Během této fáze si hráči v pořadí od začínajícího hráče berou vždy po jednom červeném žetonu z potravní banky a položí jej na jednoho ze svých živočichů. První hráč si vezme jeden žeton a poté následují ostatní hráči ve směru hodinových ručiček. Hráči se střídají tak dlouho, dokud jsou v nabídce nějaké žetony.

Z potravní banky si můžete brát vždy pouze jeden červený žeton. Některé rysy (například Komunikace) umožňují toto pravidlo porušit a vzít si několik žetonů současně. V takovém případě má text na kartě přednost.

Podle svých dalších přiřazených rysů mohou vaši živočichové během fáze krmení získat také modré žetony potravy navíc.

Živočich, na kterém je položen jeden žeton potravy, se považuje za nakrmeného, pokud nemá rysy, které jeho nároky na potravu zvyšují. Takové karty mají v levém horním rohu číslo označující, kolik dalších žetonů potravy je pro nakrmení třeba. Například živočich (který sám o sobě vyžaduje jeden žeton potravy) s rysy VYSOKÁ HMOTNOST (+1) a PARAZIT (+2), se považuje za nakrmeného pouze v případě, jsou-li na něm umístěné celkem čtyři žetony potravy.

Každého živočicha lze nakrmit červenými nebo modrými žetony potravy nebo jejich libovolnou kombinací.

Důležité! Nakrmený živočich už nemůže dostávat žádné další žetony potravy s výjimkou jejího uložení do TUKOVÉ TKÁNĚ (viz kapitola níže). Pokud máte všechny živočichy nakrmené a jejich TUKOVÁ TKÁŇ je naplněná, nemůžete již z potravní banky získat žádné další žetony. Jakmile všichni hráči využili rysy svých živočichů, které využít chtěli, všichni jejich živočichové jsou nakrmení a mají naplněnou TUKOVOU TKÁŇ, nebo je-li potravní banka prázdná, fáze krmení končí. Pokud v nabídce zbyly nějaké červené


Fáze vyhynutí a dobrání karet

Na začátku této fáze se všichni živočichové, kteří nejsou plně NAKRMENI, přesunou na odhazovací hromádku spolu se svými rysy a všemi párovými rysy, které jsou s nimi spojené. Každý hráč má vlastní odhazovací hromádku. Karty se na hromádku odkládají symbolem nahoru. Je povoleno dívat se na karty ve své vlastní odhazovací hromádce, nikoliv ale v hromádkách ostatních hráčů.

První hráč ostatním rozdá z dobíracího balíčku nové karty. Karty se rozdávají po jedné a začíná se vždy od prvního hráče. Každý hráč dostane následující počet karet: 1 + počet přeživších živočichů, kteří hráči patří. Je-li dobírací hromádka prázdná, může jeden nebo více hráčů dostat méně karet, než na kolik mají nárok.

Jestliže některý hráč nemá žádné přeživší živočichy a v ruce nemá žádné karty, vezme si z balíčku v této fázi 6 karet.

Po rozdání karet kolo končí. Všechny žetony potravy kromě žetonů uložených v TUKOVÉ TKÁNI se z karet vrátí zpět do společné zásoby. Poté následuje další kolo hry, které začíná novou fází vývoje. Pozice prvního hráče z předchozího kola se posune na dalšího hráče po směru hodinových ručiček.

Konec hry

Když je dobírací balíček karet prázdný, začíná poslední kolo. Po vyhodnocení fáze vyhynutí si hráči spočítají nasbírané vítězné body. Každý hráč získá vítězné body následovně:

 • +2 body za každého přeživšího živočicha,
 • +1 bod za každý rys přeživšího živočicha,
 • další body za rysy, které zvyšují požadavek na potravu (+1 bod za Masožravce a Vysokou hmotnost, +2 body za Parazita).

V případě shody v součtu vítězných bodů, vyhrává ten hráč, který má na svojí odhazovací hromádce nejvíce karet.

Rysy

Každý živočich může mít kombinaci libovolného počtu různých rysů. Žádný živočich ale nemůže mít dva stejné rysy, s výjimkou TUKOVÉ TKÁNĚ a párových rysů.

Rysy je možné přidávat pouze k vlastním živočichům. Jedinou výjimkou je rys PARAZIT, který lze přiložit pouze k živočichovi jiného hráče. Symbol v popisu rysu na kartě (a také v pravidlech) označuje živočicha.
Symbol znamená červený žeton z potravní banky. Symbol označuje modrý žeton potravy navíc, který můžete získat využitím některých rysů.

Některé rysy, například VYSOKÁ HMOTNOST nebo PLAVÁNÍ, mají trvalý efekt, jiné lze použít pouze v určitý okamžik během hry. Například rysy BĚH, ZTRÁTA OCASU a MIMIKRY jsou obranné vlastnosti a lze je použít pouze ve chvíli, kdy se chce vaším živočichem nakrmit jiný MASOŽRAVEC (viz dále popis rysu MASOŽRAVEC).

Má-li živočich několik rysů, které lze použít současně, o pořadí jejich využití rozhoduje majitel. Jestliže bude například živočich napaden MASOŽRAVCEM, můžete nejprve použít BĚH (tedy pokusit se utéct), a když se tato akce nezdaří, lze využít rys ZTRÁTY OCASU (tedy přežít za cenu ztráty jednoho rysu).

Některé rysy lze použít pouze v době krmení. To znamená, že když si máte vzít z potravní banky červený žeton, můžete daný rys použít spolu se ziskem žetonu nebo místo něj. To je možné i v případě, že v potravní bance již žádné žetony nezbývají. Některé rysy, například MASOŽRAVEC, ZLODĚJSTVÍ nebo SCHOPNOST HIBERNACE, lze použít pouze jedenkrát za kolo nebo v každém druhém kole. Po využití takového rysu je možné kartu otočit vodorovně, aby bylo zřejmé, že byl již v daném kole použit. Na konci kola můžete karty otočit zpět do svislé polohy.


Rys Masožravec

Tento rys můžete použít během fáze krmení. V tomto kole si pro tohoto živočicha z potravní banky neberete žetony potravy. Místo toho použijete svého MASOŽRAVCE k napadení některého z ostatních živočichů na stole. Když se vám jej podaří sežrat, získáte dva modré žetony potravy navíc ze společné zásoby. Každý MASOŽRAVEC může svůj rys MASOŽRAVEC využít pouze jedenkrát za kolo. V každé fázi krmení může rys MASOŽRAVEC využít pouze jeden z vašich masožravých živočichů. MASOŽRAVEC může napadnout jakékoliv jiného živočicha na stole, který není chráněný obrannými rysy, včetně vašich vlastních živočichů nebo jiného MASOŽRAVCE. Všechny rysy (i párové) přiřazené sežranému živočichovi přesunete na odhazovací hromádku. Masožravý živočich nemůže napadnout a sežrat jiné živočichy, je-li plně nakrmený a současně nemá prázdnou Tukovou tkáň. Rys MASOŽRAVEC lze použít i tehdy, jestliže v potravní bance nezbývají žádné žetony, i když se MASOŽRAVEC předtím krmil z potravní banky.

Tuková tkáň

Jednotlivý živočich může mít přiložených více karet (rysů) TUKOVÉ TKÁNĚ. Kdykoliv během hry platí, že je-li živočich s tímto rysem NAKRMENÝ a vy máte možnost získat další žeton potravy, můžete jej uložit do Tukové tkáně. V takovém případě žeton potravy okamžitě vyměníte za žlutý žeton tuku. Ten položíte na kartu TUKOVÉ TKÁNĚ. Na každé kartě TUKOVÉ TKÁNĚ může ležet maximálně jeden žeton. Pokud jsou na každé TUKOVÉ TKÁNI živočicha položeny žetony tuku, považuje se TUKOVÁ TKÁŇ za naplněnou a během fáze krmení již živočich nemůže získat další žetony potravy. Žluté žetony tuku lze znovu využít pouze během fáze krmení. Místo získání jednoho červeného žetonu z potravní banky odeberete libovolný počet žlutých žetonů tuku z TUKOVÉ TKÁNĚ jednoho z vašich živočichů a přeměníte je na modré žetony potravy. Tato přeměna se nepovažuje za zisk žetonů potravy a neváže se na ni použití jiných rysů. Tuto akci lze provést i ve chvíli, kdy v potravní bance nezbývají žádné žetony.

Párové rysy

Párové rysy se týkají dvojice živočichů současně a jsou tedy přikládané ke dvěma kartám. Na stejnou dvojici živočichů nelze zahrát podruhé stejný párový rys, ale živočich může být součástí více párů s různými živočichy. Jestliže dojde k přesunu jednoho z párových živočichů na odhazovací hromádku, je nutno na ni přemístit i všechny související párové rysy. Při akci každého hráče během fáze krmení lze využít každý párový rys pouze jednou. O tom, v jakém pořadí se budou párovým rysům přiřazovat žetony potravy, rozhoduje majitel živočicha. Jsou-li například dvojici živočichů přiřazeny současně rysy KOMUNIKACE a SYMBIÓZA, můžete například z potravní banky nejprve získat červený žeton k nakrmení symbionta a poté, když je symbiont nakrmený, použít ihned druhý žeton pro druhého živočicha. Jestliže nastane kdykoliv během hry chvíle, kdy nebude ve hře dostatek žetonů určité barvy, můžete místo nich použít žetony jiné barvy nebo vlastní vyrobené žetony.

Hra se dvěma herními sadami

Je možné smíchat karty ze dvou herních sad. V takovém případě se může hry zúčastnit až 8 hráčů. Velikost potravní banky se poté na začátku každého kola určuje následovně:

 • 5 hráčů - součet tří hodů kostkou + 2
 • 6 hráčů - součet tří hodů kostkou + 4
 • 7 hráčů - součet čtyř hodů kostkou + 2
 • 8 hráčů - součet čtyř hodů kostkou + 4