Česky Slovensky Pravidla ke staření v PDF

Pravidla hry (SK)

Videonávod 

Nebaví vás čtení návodů nebo se chcete podívat na ukázkovou partii hry Evoluce?  Klikněte a přehrajte si VIDEONÁVOD. Sledování vám nezabere více než 15 minut. Ostatní mohou číst dále....

 

 

Naša planéta je obývaná úctyhodným množstvom rozličných foriem života. Rozdiely plynúce z úsilia o zachovanie existencie, pri ktorom každý živočíšny druh uplatňoval odlišný prístup pre prežitie, vysvetľuje evolučná teória. Niektoré druhy sa adaptovali na potravu pochádzajúcu z kedysi nevhodných zdrojov, iné získali výhodu tým, že sa naučili účinne brániť proti predátorom. Ďalšie sa premiestnili do prostredia, kde mohli prežiť len ony. V rôznych skupinách živočíchov dochádzalo k ďalším prispôsobeniam. Napríklad u dinosaurov, vtákov a cicavcov sa vyvinula schopnosť lietať nezávisle od seba. Všetky adaptácie, ktoré evolúcia „vynašla“, sa medzi sebou rôzne kombinovali a prechádzali prirodzeným výberom. Počas tohto procesu niektoré druhy zanikli a iné na planéte zostali dodnes.

V hre Evolúcia ste práve vy tým, kto kombinuje rôzne vlastnosti (rysy) živočíchov, pestujete svoju vlastnú populáciu a pritom riešite neustále sa meniaci prísun potravy. Vaša populácia môže zápasiť o prežitie s pomocou správneho počtu živočíchov, ziskom nových užitočných rysov a bojom s ostatnými hráčmi, a na konci hry môže ovládnuť celú planétu!

Cieľ hry

Víťazom sa na konci hry stane hráč s najväčším súčtom víťazných bodov. Body hráči získajú za všetky živočíchy, ktoré prežijú, a ich vlastnosti.

Príprava hry

Dôkladne premiešajte celý balíček kariet. Každý hráč dostane z balíčka 6 kariet, ktoré si ponechá vo svojej ruke. Zostávajúce karty položte doprostred stola symbolom nahor, kde vytvoria kôpku na doberanie. Neďaleko kariet položte žetóny potravy: červené (potravinová banka), modré (potrava navyše) a žlté (tuk), ktoré dohromady tvoria spoločnú zásobu. Potom každý hráč raz hodí kockou. Hráč, ktorý hodil najvyššie číslo, začína hru.

Kolo hry

Každé kolo hry sa skladá zo štyroch fáz:

 • fáza vývoja,
 • fáza určenia potravinovej banky,
 • fáza kŕmenia,
 • fáza vyhynutia a dobratia kariet.

Počas každej fázy sa hráči striedajú v smere hodinových ručičiek. Začína prvý hráč. V priebehu fázy vývoja a kŕmenia možno hrať viac akcií, ale vždy iba jednu, keď sa hráč dostane na rad. Potom musí počkať, kým na neho opäť príde rad. Hráč, ktorý nemôže alebo nechce hrať ďalšiu akciu vývoja alebo kŕmenia, je vynechaný.

Fáza vývoja

Počas tejto fázy môžete vykladať karty z ruky pred seba na stôl. Každú kartu možno využiť buď ako živočícha (v tom prípade je karta otočená stranou so symbolom nahor), alebo ako rys pre niektorého skôr vyloženého živočícha (karta je otočená symbolom dolu). Karty rysov treba zasunúť pod kartu živočícha, ktorému tento rys chcete priradiť. V prípade niektorých kariet môže ísť o dvojicu živočíchov (napríklad Spolupráca).

Na niektorých kartách sú uvedené dva rysy, jeden hore a druhý (napríklad Mäsožravec) dolu na karte. Pri vykladaní tejto karty sa treba rozhodnúť, ktorý z oboch rysov využijete. Pruh s názvom rysu by mal zostať po zasunutí karty pod živočícha viditeľný. Výber natočenia karty (aj vylepšovaného živočícha) sú konečné. Neskôr v priebehu hry nemožno výber meniť, kartu presúvať alebo sa rozhodnúť pre druhý rys.

Niektoré karty (napríklad Komunikácia) možno využiť iba v spojení s dvoma živočíchmi. Väzba je na kartách naznačená červenými šípkami. Kartu položíte medzi oba živočíchy a tým medzi nimi vytvoríte spojenie.

Po tom, čo zahráte zvolenú kartu z ruky, pokračujú v hre ostatní v smere hodinových ručičiek. Keď na vás znovu príde rad, môžete vyložiť nového živočícha alebo rys.

Ak nechcete hrať nového živočícha ani k súčasným živočíchom pridať nový rys, môžete povedať: „Stojím.“ Ťahu sa musíte vzdať aj v prípade, že už nemáte ďalšie karty, ktoré by ste mohli hrať. Len čo sa raz vzdáte ťahu, nemôžete do konca fázy vývoja hrať ďalšie karty. Hráči sa striedajú vo vykladaní kariet tak dlho, kým sa všetci postupne nevzdajú ďalšieho ťahu.

Fáza určenia potravinovej banky

Teraz je potrebné určiť množstvo potravy, ktoré bude v tomto kole dostupné. Potrava sa určuje kockou a výpočet závisí od počtu hráčov:

 • 2 hráči – výsledok jedného hodu kockou + 2,
 • 3 hráči – súčet dvoch hodov kockou,
 • 4 hráči – súčet dvoch hodov kockou + 2.

Určený hráč hodí kockou (raz alebo dvakrát). Podľa výsledku hodu hráči presunú doprostred stola príslušný počet červených žetónov zo zásoby. Tie budú pre danú fázu predstavovať potravinovú banku.

Fáza kŕmenia

Počas tejto fázy si hráči v poradí od začínajúceho hráča berú vždy po jednom červenom žetóne z potravinovej banky a položia ho na jedného zo svojich živočíchov. Prvý hráč si
vezme jeden žetón a potom nasledujú ostatní hráči v smere hodinových ručičiek. Hráči sa striedajú tak dlho, kým sú v ponuke nejaké žetóny.

Z potravinovej banky si môžete brať vždy iba jeden červený žetón. Niektoré rysy (napríklad Komunikácia) umožňujú toto pravidlo porušiť a vziať si niekoľko žetónov súčasne. V takom prípade má text na karte prednosť.

Podľa svojich ďalších priradených rysov môžu vaše živočíchy počas fázy kŕmenia získať aj modré žetóny potravy navyše.

Živočích, na ktorom je položený jeden žetón potravy, sa považuje za nakŕmeného, ak nemá rysy, ktoré jeho nároky na potravu zvyšujú. Také karty majú v ľavom hornom rohu číslo označujúce, koľko ďalších žetónov potravy je na nakŕmenie potrebných. Napríklad živočích (ktorý sám osebe vyžaduje jeden žetón potravy) s rysmi VYSOKÁ HMOTNOSŤ (+1) a PARAZIT (+2) sa považuje za nakŕmeného iba v prípade, ak sú na ňom umiestnené celkovo štyri žetóny potravy.

Každého živočícha možno nakŕmiť červenými alebo modrými žetónmi potravy alebo ich ľubovoľnou kombináciou.

Dôležité! Nakŕmený živočích už nemôže dostávať žiadne ďalšie žetóny potravy s výnimkou jej uloženia do TUKOVÉHO TKANIVA (pozrite kapitolu nižšie). Ak máte všetky živočíchy nakŕmené a ich TUKOVÉ TKANIVO je naplnené, nemôžete už z potravinovej banky získať žiadne ďalšie žetóny. Hneď ako všetci hráči využili rysy svojich živočíchov, ktoré využiť chceli, všetky ich živočíchy sú nakŕmené a majú naplnené TUKOVÉ TKANIVO, alebo ak je potravinová banka prázdna, fáza kŕmenia sa končí. Ak v ponuke zostali nejaké červené žetóny, vracajú sa späť do spoločnej zásoby.

Fáza vyhynutia a dobratia kariet

Na začiatku tejto fázy sa všetky živočíchy, ktoré nie sú plne NAKŔMENÉ, presunú na odhadzovaciu kôpku spolu so svojimi rysmi a všetkými párovými rysmi, ktoré sú s nimi spojené. Každý hráč má vlastnú odhadzovaciu kôpku. Karty sa na kôpku odkladajú symbolom nahor. Je povolené dívať sa na karty vo svojej vlastnej odhadzovacej kôpke, nie však v kôpkach ostatných hráčov.

Prvý hráč ostatným rozdá z doberacieho balíčka nové karty. Karty sa rozdávajú po jednej a začína sa vždy od prvého hráča. Každý hráč dostane nasledujúci počet kariet: 1 + počet živočíchov, ktoré prežili, ktoré hráčovi patria. Ak je doberacia kôpka prázdna, môže jeden alebo viac hráčov dostať menej kariet, než na koľko majú nárok.

Ak niektorý hráč nemá žiadne živočíchy, ktoré prežili, a v ruke nemá žiadne karty, vezme si z balíčka v tejto fáze 6 kariet.

Po rozdaní kariet sa kolo končí. Všetky žetóny potravy okrem žetónov uložených v TUKOVOM TKANIVE sa z kariet vrátia späť do spoločnej zásoby. Potom nasleduje ďalšie kolo hry, ktoré sa začína novou fázou vývoja. Pozícia prvého hráča z predchádzajúceho kola sa posunie na ďalšieho hráča v smere hodinových ručičiek.

Koniec hry

Keď je doberací balíček kariet prázdny, začína sa posledné kolo. Po vyhodnotení fázy vyhynutia si hráči spočítajú nazbierané víťazné body. Každý hráč získa víťazné body takto:

 • +2 body za každého živočícha, ktorý prežil,
 • +1 bod za každý rys živočícha, ktorý prežil,
 • ďalšie body za rysy, ktoré zvyšujú požiadavku na potravu (+1 bod za Mäsožravca a Vysokú hmotnosť, +2 body za Parazita).

V prípade zhody v súčte víťazných bodov vyhráva ten hráč, ktorý má na svojej odhadzovacej kôpke najviac kariet.

Rysy

Každý živočích môže mať kombináciu ľubovoľného počtu rôznych rysov. Žiadny živočích však nemôže mať dva rovnaké rysy, s výnimkou TUKOVÉHO TKANIVA a párových rysov.

Rysy je možné pridávať iba k vlastným živočíchom. Jedinou výnimkou je rys PARAZIT, ktorý možno priložiť iba k živočíchovi iného hráča. Symbol v popise rysu na karte (a tiež v pravidlách) označuje živočícha.


Symbol znamená červený žetón z potravinovej banky. Symbol označuje modrý žetón potravy navyše, ktorý môžete získať využitím niektorých rysov.

Niektoré rysy, napríklad VYSOKÁ HMOTNOSŤ alebo PLÁ- VANIE, majú trvalý efekt, iné možno použiť iba v určitom okamihu počas hry. Napríklad rysy BEH, STRATA CHVOSTA a MIMIKRY sú obranné vlastnosti a možno ich použiť iba vo chvíli, keď sa chce vaším živočíchom nakŕmiť iný MÄSOŽRAVEC (pozrite ďalej popis rysu MÄSOŽRAVEC).

Ak má živočích niekoľko rysov, ktoré možno použiť súčasne, o poradí ich využitia rozhoduje majiteľ. Ak bude napríklad živočích napadnutý MÄSOŽRAVCOM, môžete najprv použiť BEH (teda pokúsiť sa ujsť), a keď sa táto akcia nepodarí, možno využiť rys STRATY CHVOSTA (teda prežiť za cenu straty jedného rysu).

Niektoré rysy možno použiť iba v čase kŕmenia. To znamená, že keď si máte vziať z potravinovej banky červený žetón, môžete daný rys použiť spolu so ziskom žetónu alebo namiesto neho. To je možné aj v prípade, že v potravinovej banke už žiadne žetóny nezostávajú. Niektoré rysy, napríklad MÄSOŽRAVEC, ZLODEJSTVO alebo SCHOPNOSŤ HIBERNÁCIE, možno použiť iba raz za kolo alebo v každom druhom kole. Po využití takého rysu je možné kartu otočiť vodorovne, aby bolo zrejmé, že bol už v danom kole použitý. Na konci kola môžete karty otočiť späť do zvislej polohy.

Rys Mäsožravec

Tento rys môžete použiť počas fázy kŕmenia. V tomto kole si pre tohto živočícha z potravinovej banky neberiete žetóny potravy. Namiesto toho použijete svojho MÄSOŽRAVCA na napadnutie niektorého z ostatných živočíchov na stole. Keď sa vám ho podarí zožrať, získate dva modré žetóny potravy navyše zo spoločnej zásoby. Každý MÄSOŽRAVEC môže svoj rys MÄSOŽRAVEC využiť iba raz za kolo. V každej fáze kŕmenia môže rys MÄSOŽRAVEC využiť iba jeden z vašich mäsožravých živočíchov. MÄSOŽRAVEC môže napadnúť akékoľvek iného živočícha na stole, ktorý nie je chránený obrannými rysmi, vrátane vašich vlastných živočíchov alebo iného MÄSOŽRAVCA. Všetky rysy (aj párové) priradené zožratému živočíchovi presuniete na odhadzovaciu kôpku. Mäsožravý živočích nemôže napadnúť a zožrať iné živočíchy, ak je plne nakŕmený a súčasne nemá prázdne tukové tkanivo. Rys MÄSOŽRAVEC možno použiť aj vtedy, ak v potravinovej banke nezostávajú žiadne žetóny, aj keď sa MÄSOŽRAVEC predtým kŕmil z potravinovej banky.

Tukové tkanivo

Jednotlivý živočích môže mať priložených viac kariet (rysov) TUKOVÉ- HO TKANIVA. Kedykoľvek počas hry platí, že ak je živočích s týmto rysom NAKŔMENÝ a vy máte možnosť získať ďalší

žetón potravy, môžete ho uložiť do tukového tkaniva. V takom prípade žetón potravy okamžite vymeníte za žltý žetón tuku. Ten položíte na kartu TUKOVÉHO TKANIVA. Na každej karte TUKOVÉHO TKANIVA môže ležať maximálne jeden žetón. Ak sú na každom TUKOVOM TKANIVE živočícha položené žetóny tuku, považuje sa TUKOVÉ TKANIVO za naplnené a počas fázy kŕmenia už živočích nemôže získať ďalšie žetóny potravy. Žlté žetóny tuku možno znovu využiť iba počas fázy kŕmenia. Namiesto získania jedného červeného žetónu z potravinovej banky odoberiete ľubovoľný počet žltých žetónov tuku z TUKOVÉHO TKANIVA jedného z vašich živočíchov a premeníte ich na modré žetóny potravy. Táto premena sa nepovažuje za zisk žetónov potravy a neviaže sa na ňu použitie iných rysov. Túto akciu možno vykonať aj vo chvíli, keď v potravinovej banke nezostávajú žiadne žetóny.

Párové rysy

Párové rysy sa týkajú dvojice živočíchov súčasne a sú teda prikladané k dvom kartám. Na rovnakú dvojicu živočíchov nemožno zahrať druhýkrát rovnaký párový rys, ale živočích môže byť súčasťou viacerých párov s rôznymi živočíchmi. Ak dôjde k presunu jedného z párových živočíchov na odhadzovaciu kôpku, je nutné na ňu premiestniť aj všetky súvisiace párové rysy. Pri akcii každého hráča počas fázy kŕmenia možno využiť každý párový rys iba raz. O tom, v akom poradí sa budú párovým rysom priraďovať žetóny potravy, rozhoduje majiteľ živočícha. Ak sú napríklad dvojici živočíchov priradené súčasne rysy KOMUNIKÁCIA a SYMBIÓZA, môžete napríklad z potravinovej banky najprv získať červený žetón na nakŕmenie symbionta a potom, keď je symbiont nakŕmený, použiť ihneď druhý žetón pre druhého živočícha. Ak nastane kedykoľvek počas hry chvíľa, keď nebude v hre dostatok žetónov určitej farby, môžete namiesto nich použiť žetóny inej farby alebo vlastné vyrobené žetóny.

Hra s dvoma hernými súbormi

Je možné zmiešať karty z dvoch herných súborov. V takom prípade sa môže na hre zúčastniť až 8 hráčov. Veľkosť potravinovej banky sa potom na začiatku každého kola určuje takto:

 • 5 hráčov – súčet troch hodov kockou + 2,
 • 6 hráčov – súčet troch hodov kockou + 4,
 • 7 hráčov – súčet štyroch hodov kockou + 2,
 • 8 hráčov – súčet štyroch hodov kockou + 4.